(1)
ดวงมาตย์พล ก. การพยาบาลผู้ป่วย Metformin Associated Lactic Acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย. MKHJ 2021, 17, 13-22.