(1)
สิงห์คำ ส.; ชำนาญบริรักษ์ ผ. . การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. MKHJ 2020, 16, 149-158.