(1)
หรี่อินทร์ น. การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ Care Management : กรณีศึกษา 2 ราย. MKHJ 2021, 17, 85-93.