(1)
อารมณ์สวะ ร. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย. MKHJ 2021, 17, 166-178.