(1)
วิบูลชัย น. .; ไทยเจริญ ช. . การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19. MKHJ 2020, 17, 119-127.