(1)
ปินะเก ช.; สุวัฒนศิลป์ อ. .; คงอุ่น ว. .; นามวงศ์ น. .; เรียงริลา ส. . การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต. MKHJ 2021, 17, 64-75.