(1)
วังโสม อ.; วัฒนชัย ฐ. . การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง : กรณีศึกษา 2 ราย. MKHJ 2021, 18, 130-139.