(1)
ไวเขตการณ์ อ. ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์. MKHJ 2021, 18, 105-112.