(1)
ชำนาญบริรักษ์ ผ.; ยะถา ป.; สิงห์คำ บ. .; ไกรจันทร์ ก. .; สิงห์คำ ส. . การสร้างและการพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. MKHJ 2021, 18, 61-71.