(1)
ใหมโบราณ ส. .; พันขาม อ. .; แสนสุข น. . การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ. MKHJ 2022, 19, 173-180.