(1)
พิทักษ์ลิมนุวงศ์ ส. . ประสิทธิภาพของ Renal Angina Index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ. MKHJ 2022, 19, 207-215.