(1)
อนุสรณ์ธีรกุล ส.; หาญกล้า ส. .; อ้วนแก้ว อ. .; สิทธิ ก. .; บูรณสรรค์ ธ. . ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรก และมารดาหลังคลอดครั้งหลัง. MKHJ 2022, 19, 164-175.