(1)
หาญสมบูรณ์ ฐ. . การประเมินผลการฝากครรภ์ ภาวะสุขภาพมารดาและทารก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. MKHJ 2022, 19, 23-34.