(1)
จินาเพ็ญ ม.; กาญจนวนิชกุล เ. . การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค. MKHJ 2022, 19, 117-126.