(1)
ศิริคะเณรัตน์ ร. Hematological Parameter ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในจังหวัดมหาสารคาม. MKHJ 2022, 19, 127-134.