(1)
ฤทธิ์ศรี น. . .; วัฒนประไพจิตร ส. . .; จันหาญ ศ. . . รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. MKHJ 2022, 19, 50-63.