(1)
สาธิตสมิตพงษ์ เ. . การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic Compression Plate กับ Locking Compression Plate. MKHJ 2022, 19, 53-63.