(1)
คะตา ว. .; สมกำลัง พ. . .; อารยะศิลปะธร น. . ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. MKHJ 2022, 19, 154-163.