(1)
ปาปะกัง ส. บทบาทของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM. MKHJ 2022, 19, 176-185.