(1)
พูลเพิ่ม ป. . .; มีเทียน น. .; วงศ์พิริยโยธา อ. . ปัญหาและความต้องการการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. MKHJ 2022, 19, 88-99.