(1)
ปักเคระกา ว.; วิบูลชัย น. .; สมกิจ ว. .; อินนอก จ. .; ประพาศพงษ์ ส. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมระบบประสาท. MKHJ 2022, 19, 140-153.