เอนกวิทย์ น.; วิบูลชัย น.; นุ่มแสง พ.; ไกรจันทร์ ส.; บุญมาศ น. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 41–52, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/194937. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.