ไทยวงษ์ อ.; แสนจันทร์ ม.; ตาเลิศ ว.; สมพร้อม ศ.; แปงใจ ร. ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 206–213, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/195653. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.