พรแสน ศ.; ห่อนบุญเหิม พ.; ราชบุรี ช. ปัจจัยที่สัมพันธ์และผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานที่มาคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 126–134, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/196189. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.