ศรีโพนทัน จ.; พิณนาดิเลย์ ว.; รัตนะวงศะวัต ป.; เจริญศิริ ก.; วิบูลชัย น.; แสนจันทร์ ม. การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 23–30, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/196676. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.