ช่างถม ส.; วิรัชพงศานนท์ อ.; จิตต์ประทุม พ.; อนุวงศ์ อ. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 78–83, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/197758. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.