สิงห์คำ ส. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน โดยการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 92–99, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/198316. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.