แวงวรรณ พ.; วิบูลชัย น. ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 57–66, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/199306. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.