สันธนพัฒน์กุล ก.; คนกล้า ม. การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 9–17, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/200486. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.