พินิจจันทรานุกูล ผ. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทั้งหมด และการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออกทั้งหมด : กรณีศึกษา 3 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 88–104, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/200778. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.