ปะสีระวิเสส.; ปานศิลาว.; เชื้อลิ้นฟ้าส. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, v. 16, n. 1, p. 139-146, 13 ก.ค. 2019.