ศิริกุล ท.; ชำนาญบริรักษ์ ผ. การศึกษาสถานการณ์ และการใช้แนวทางการรักษาผู้สัมผัสหรือสงสัยสัมผัส โรคพิษสุนัขบ้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 51–59, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/203303. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.