สมทรัพย์ ย. การศึกษาความชุกของการเกิดโรคเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ในโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 105–114, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/203313. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.