ยมศรีเคน ฉ. การวินิจฉัยและการรักษาภาวะอ่อนแรงผู้ป่วยโรคขาดวิตามินซี (โรคลักปิดลักเปิด) : รายงานผู้ป่วย 2 รายในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 62–71, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/219533. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.