ศรีสุระเ. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษา. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, v. 16, n. 3, p. 72-82, 6 ม.ค. 2020.