สุริยะ เ.; ศิริรวย ม.; เหล็กเพชร จ. .; สร้อยสูงเนิน เ. . .; ดีรักษา ศ. . . ระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 140–147, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241596. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.