วิจิตรมาลา ก.; ป้องขวาเลา ส. .; พิมพลีชัย ก. . การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมาย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 33–44, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241633. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.