พวงจิตร เ. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้อง: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 148–165, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241683. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.