เพ็ชรักษ์ ก.; อินทเรือง อ. .; ตาเลิศ ว. .; บุญรอด พ. . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 23–32, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241927. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.