ชีระพันธุ์ น. การพยาบาลทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดและได้รับการรักษาด้วยการสูดดมก๊าซไนตริกออกไซด์: กรณีศึกษา. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 100–111, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242018. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.