เลิศสวัสดิ์วิชา น. รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 94–99, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242146. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.