แก้วคำลา ศ. ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวานงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 179–184, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242392. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.