สุวิทวัส จ. . การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 13–21, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242559. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.