อังกลมเกลียว จ. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 45–53, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242573. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.