ดวงมาตย์พล ก. การพยาบาลผู้ป่วย Metformin associated lactic acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 13–22, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/244303. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.