สิงห์คำ ส.; ชำนาญบริรักษ์ ผ. . การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง . วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 149–158, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/244943. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.