หรี่อินทร์ น. การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ care management : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 85–93, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245068. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.