คงไพจิตรวงศ์ ป. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดีทัศน์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 131–139, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245459. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.