ธงทอง เ. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 112–118, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245804. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.