อารมณ์สวะ ร. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 166–178, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246108. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.